Số: 567/SGDĐT-GDTX GDCN V/v hướng dẫn công tác xét tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.
Đăng ngày 29/03/2017 bởi admin    UBND TỈNH LẠNG SƠN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Số:   567/SGDĐT-GDTX GDCN

V/v hướng dẫn công tác xét tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.

Lạng Sơn, ngày  27 tháng 3 năm 2017

         

        

Kính gửi:     - Các trường THPT;

- Các Trung tâm GDTX;

- Trường CĐ Sư phạm, Trung cấp KT- KT Lạng Sơn.

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; Tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn Số: 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo- Giáo dục Đại học Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  năm 2017;

I. NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

1. Tổ chức tuyển sinh

1.1 Các trường có sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để sơ tuyển, xét tuyển(điều 11- khoản 1,2 quy chế 05)

     a) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: Bộ GDĐT căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH và công bố công khai tổ hợp các bài thi/môn thi để xét tuyển vào các ngành, nhóm ngành và các trường  xét tuyển cho một số ngành theo các khối thi truyền thống.

Ngoài việc các trường dành tổ hợp khối thi theo truyền thống (25%), các trường tổ hợp bài thi môn thi mới để xét tuyển, thực hiện theo nguyên tắc sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó có ít nhất một trong hai bài thi Toán, Ngữ văn để xét tuyển. Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo; không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành.

b) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ GDĐT để quy định cụ thể và công bố công khai điều kiện xét tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển vào các ngành học của các đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Quy chế 05.

c) Xét tuyển qua sơ tuyển; các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc có môn thi năng khiếu kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia (sau đây gọi chung là các trường đặc thù): Đối với các trường, ngành năng khiếu, sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó, có ít nhất một bài thi Toán hoặc Ngữ văn kết hợp với kết quả thi năng khiếu để xét tuyển, để dự xét tuyển, thí sinh cần tra cứu thông tin trên website của trường mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

1.2. Các trường không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

a) Tổ chức thi tuyển (theo đề án tuyển sinh riêng).

b) Sơ tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh hoặc sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường khác để xét tuyển.

c) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (điều 17 khoản 3 ý a quy chế 05).

d) Sử dụng kết quả thi tuyển sinh của các trường khác để xét tuyển.

        đ) Có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành.

1.3. Các trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh trên cho một ngành hoặc nhóm ngành

2.  Tổ chức xét tuyển

2.1.  Nguyên tắc xét tuyển

a) Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất (điểm mới) Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ quy định tại điểm c khoản 1 điều 13 Quy chế 05. Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh ĐKXT vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài các quy định này còn phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ liên quan;

b) Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế này. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn;

c) Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

2.2. Nhiệm vụ của thí sinh:

a) Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia cùng với đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường;

b) Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;

c) Xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển theo quy định tại điểm đ khoản 5 hoặc điểm e khoản 6 Điều 13 Quy chế 05;

d) Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT và đăng ký dự thi. Các trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

Chú ý:

- Học sinh đăng ký vào các ngành Công an, Quân đội, Biên phòng, kiểm sát, Ngành năng khiếu... phải đăng ký nguyện vọng 1.

- Mặc dù không hạn chế đăng ký nguyện vọng nhưng nên cân nhắc lựa chọn theo năng lực của mình (đăng ký 5-6 nguyện vọng vừa đủ).

- Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 1/8/2017 và thi sinh xác nhận nhận học trước 17 giờ ngày 7/8/2017 (tính theo dấu bưu điện).

 Thời gian xét tuyển của các trường chia làm nhiều đợt và kết thúc 30/12/2017.

3. Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển  

Trước ngày 15/7/2017 Các trường ĐH, CĐ điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường.

Lưu ý khi Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

* Đối với thí sinh:

-  Có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi biết điểm thi THPT quốc gia và chỉ được thay đổi 01 lần duy nhất.

- Chỉ được thay đổi nguyện vọng ĐKXT theo một trong hai phương thức:

a) Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến:

Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ trực tuyến thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT.

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân (nên thay đổi mật khẩu khi nhận tài khoản) đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Lưu ý thí sinh: phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, thời gian điều chỉnh Từ 15/7/2017 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2017.

b) Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Nơi thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu 

Nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại điểm thu nhận hồ sơ, Từ 15/7/2017 đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2017.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu), Trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2017.

II. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH (theoQuy chế 05 và công văn 603/BGDĐT-GDĐH)

1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng

-  Gồm 2 nhóm ưu tiên cho 7 đối tượng (nhóm ưu tiên 1 gồm 04 đối tượng, nhóm ưu tiên 2 gồm 03 đối tượng). (xem điểm a, b khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh). Trong 7 đối tượng ưu tiên nêu trên, đối với tỉnh Lạng Sơn, cần lưu ý đến Đối tượng 01 thuộc Nhóm ưu tiên 1 (UT1) bởi đây là nhóm chiếm số lượng khá lớn trong tổng số học sinh của tỉnh đăng ký dự xét tuyển.

- Đối tượng 01: Công dân Việt nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại khu vực 1 (KV1) được quy định tại Quy chế tuyển sinh. Như vậy, những thí sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại tỉnh Lạng Sơn đều thuộc đối tượng 01.

* Tất cả thí sinh người dân tộc thiểu số thuộc khu vực 1 (KV1) đều được cộng thêm 2.0 điểm khi xét tuyển.

- Các đối tượng khác đã được quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh.

2. Chính sách ưu tiên theo khu vực

a) Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.

b) Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:

- Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH.

- Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh.

- Học sinh có hộ khẩu thường trú(trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại: Các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên;

- Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

c) Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

- Khu vực 1 (KV1) gồm:

 Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

.- Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

- Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã; các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

- Khu vực 3 (KV3) gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

- Theo quy định, quy chế ban hành, năm 2017 Các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng và học THPT tại tỉnh Lạng Sơn thuộc khu vực 1(KV1).

 * Tất cả thí sinh thuộc khu vực 1 (KV1) đều được cộng thêm 1,5 điểm khi xét tuyển.

3. Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ (quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế 05).

4. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực

 Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

5. Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng

-    Bản photocopy Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên;

- Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên 01 là bản sao giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.

 - Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là bản sao Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

III. TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2017

1. Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường Đại học, Cao đẳng:

Gồm 11 đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đối với tỉnh Lạng Sơn, cần lưu ý 03 đối tượng sau:

a) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải;

b) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

c) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào CĐSP theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

d) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây nam bộ.

Tỉnh Lạng Sơn có huyện Bình Gia và Đình Lập thuộc 62 huyện nghèo được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được xét tuyển thẳng vào các trường Đại học, cao đẳng căn cứ vào kết quả học tập ở THPT.

2. Danh mục ngành tuyển thẳng

a) Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

- Danh mục các ngành ĐH và CĐ đúng hoặc gần với môn thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia được quy định tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7 văn bản 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường;

- Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi HSG quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ GDĐT và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

b) Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia:

Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định tại Phụ lục 9 văn bản 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải (xem biểu danh mục ngành tuyển thẳng đính kèm).

3. Bảo lưu chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia, đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được bảo lưu để hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) đến hết năm tốt nghiệp THPT.

 4. Tổ chức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

a)  Nguyên tắc: xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần;

b) Tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường phải được công bố trong Đề án tuyển sinh; thực hiện theo lịch tuyển sinh được quy định tại Phụ lục 1 văn bản 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Thí sinh phải tìm hiểu kỹ thông tin về điều kiện, hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định chung của Bộ GDĐT; theo hướng dẫn chi tiết của từng trường và nộp hồ sơ về Sở GDĐT trong thời gian quy định.

5.  Đăng ký xét tuyển thẳng

a) Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017:

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3 theo mẫu)

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh gồm:

 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4 theo mẫu);

 Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

 Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

b) Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

 Lệ phí xét tuyển thẳng

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng (Sở hướng dẫn sau).

6.  Đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải ĐKDT theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày20/5/2017. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a)  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5 theo mẫu);        

b) Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

IV. LỆ PHÍ TUYỂN SINH: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn hướng dẫn sau.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tập huấn, hướng dẫn các đơn vị nắm bắt và thực hiện đúng quy trình, cách thức thực hiện công tác tuyển sinh.

- Thành lập tổ hướng dẫn và tư vấn công tác tuyển sinh để hướng dẫn và giải đáp kịp thời  những vấn đề về công tác tuyển sinh.

- Đăng tải nhưng thông tin về công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 lên Website của ngành để thông tin rộng rãi tới cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh nắm bắt, thực hiện (địa chỉ Website:  http://solangson.edu.vn).

- Nhập dữ liệu thông tin đăng ký xét tuyển vào phần mền

- Thu và gửi hồ sơ  đăng ký tuyển thẳng về Bộ GD ĐT và các trường ĐH-CĐ.

- Nhận và trả Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia cho thí sinh thông qua các đơn vị  đăng ký dự thi.

- Tổng hợp đăng ký thay đổi nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

- Tổng hợp kết quả trúng tuyển vào đại học, cao đẳng sau khi kết thúc công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017.

2. Trách nhiệm của các đơn vị có học sinh dự thi, dự xét tuyển

2. 1. Chuẩn bị đủ cơ sở vật chất,  máy tính có nối mạng internet , cử cán bộ có năng lực, nắm vững Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh ĐH, CĐ theo kế hoạch chung.

2.2. Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT để nhập dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ. 

2.3. Hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cùng hồ sơ ĐKDT THPT Quốc gia kèm theo lệ phí ĐKXT; Thu nhận và nhập thông tin Phiếu ĐKXT, Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT; đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung về tuyển sinh.

2.4. Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT nhằm kiểm tra thông tin cá nhân và thực hiện điều chỉnh ĐKXT trực tuyến;

2.5. Hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi THPT quốc gia.Tiếp nhận Phiếu đăng điều chỉnh NV ĐKXT của thí sinh và nhập lên hệ thống; Kiểm tra chính xác trước khi lưu phiếu số 1. Nếu có sai sót trong khi nhập phiếu:

- Điểm thu nhận hồ sơ, tập hợp danh sách báo cáo sở.

- Sở gửi danh sách cho Bộ.

- Hệ thống chỉ cho phép sửa chữa các Phiếu bị nhập sai thông tin theo danh sách sở đã đề nghị.

- Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin. Cập nhật Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT; trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh thì phải điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh;

          Nhận được công văn này, thủ trưởng các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  năm 2017, các đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng GDTXGDCN, Sở GDĐT Lạng Sơn (Đt 0253.810.607) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận

- Như trên;                                                                                   

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Công an tỉnh;

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;                                                                 

- Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh;

- Lưu : VT, GDTXGDCN       

GIÁM ĐỐC

 

                        Đã ký

 

Trần Quốc Tuấn

 

 

                                                                         

.                                                                                                                                                                                                     Các tin bài khác


1 2