Triển khai cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật
Đăng ngày 28/09/2011 bởi adminUBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 829/SGDĐT-TTr     Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2010
V/v triển khai cuộc thi viết câu 
chuyện tình huống đạo đức và pháp luật. 

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 
   - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

  Thực hiện công văn số 3549/BGD ĐT-VP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "V/v triển khai cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau đây: 
1. Phổ biến cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật (thông qua thể lệ cuộc thi đính kèm) tới các cơ sở giáo dục trong đơn vị để cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên biết và tham gia viết bài hưởng ứng cuộc thi. 
2. Đặc biệt động viên và tạo điều kiện cho các giáo viên dạy môn đạo đức ở Tiểu học và môn Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tham gia viết bài dự thi. 
 Đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT chỉ đạo, thực hiện để cuộc thi đạt kết quả tốt. 
Báo cáo sơ kết cuộc thi của các đơn vị, nhà trường gửi về Sở GD&ĐT qua Thanh tra Sở và qua email: thanhtra.solangson@moet.edu.vn. 
 Đợt 1: Trước ngày 31/12/2010 
 Đợt 2: Trước ngày 31/08/2011. 

Nơi nhận:   KT. GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi (để thực hiện);  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các P.Giám đốc Sở (để b/c);  
- Công đoàn Ngành (để phối hợp);  đã ký
- Lưu VT, TTr.  

Phạm Ngọc Thưởng


Các tin bài khác


1